Privacy verklaring

Stichting gebiedsmarketing Tussen Lek & Linge (hierna: Tussen Lek & Linge) is de marketingpromotie organisatie voor de gemeente Vijfheerenlanden. In dit kader organiseert, ondersteunt, faciliteert en coördineert Tussen Lek & Linge diverse activiteiten en campagnes.

In het kader van haar dienstverlening verwerkt Tussen Lek & Linge persoonsgegevens. Tussen Lek & Linge gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die zij verwerkt, volgens de wettelijke eisen die daaraan gesteld worden. In dit privacyreglement informeert Tussen Lek & Linge betrokkenen voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt en op welke wijze dit geschiedt en welke rechten betrokkenen hebben.


Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon; Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling, of geheel van handelingen, met betrekking tot persoonsgegevens;
Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven, verwerkt door Tussen Lek & Linge, betrekking heeft;
Bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, overeenkomstig diens instructies en onder diens uitdrukkelijke verantwoordelijkheid, zonder dat hij diens ondergeschikte is;
Medewerker: een persoon in dienst, of onder rechtstreeks gezag, van Tussen Lek & Linge;
Derde: ieder, niet zijnde: de verantwoordelijke, een medewerker van Tussen Lek & Linge, of enig ander persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, of een bewerker. 

Artikel 2 Reikwijdte
Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door Tussen Lek & Linge die onder het bereik van de Wet bescherming persoonsgegevens vallen.

Artikel 3 Doeleinden van het verwerken van persoonsgegevens
Tussen Lek & Linge verwerkt persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van:

1. voor het verlenen van de diensten waartoe u aan Tussen Lek & Linge opdracht heeft gegeven naar eindgebruikers van de diensten zoals consumenten die zich inschrijven voor een nieuwsbrief of boekingen die lopen via VVV Vianen en VVV Leerdam.
2. het verrichten van de noodzakelijke (bedrijfs)activiteiten van Tussen Lek & Linge, waaronder begrepen beleidsontwikkeling en het verzamelen van statistieken;
3. het uitoefenen van marketingactiviteiten, bestaande uit het verzenden van een nieuwsbrief, zoals de maandelijkse partnernieuwsbrief, of de consumentennieuwsbrief, het doen van gerichte aanbiedingen aan betrokkenen, verzenden van persberichten, of uitnodigingen voor bijeenkomsten voor het versturen van gepersonaliseerde berichten die aansluiten bij uw situatie, interesses en/of de situatie van uw onderneming;
4. voor het weergeven van locatie-, -organisatie, profiel-, contactgegevens op website op openbare en afgesloten delen conform de overeengekomen inrichting van uw online platform dat door Tussen Lek & Linge wordt onderhouden. Denk hierbij aan gegevens van een restaurant en contactgegevens voor weergave op een toeristische website. Ook is het mogelijk dat met u overeen is gekomen dat er profiel- of persoonsgegevens op ledenoverzicht en/of pagina’s van personen online wordt weergegeven al dan niet bereikbaar via een wachtwoord, om gebruikers van uw website in staat te stellen met elkaar in contact te komen of zelf informatie in te zien en/of online te plaatsen;
5. om de wijze waarop en mate waarin u gebruikt maakt van de diensten van Tussen Lek & Linge bij te houden en aan de hand van dit gebruik de diensten van Tussen Lek & Linge te onderhouden en verbeteren;
6. voor het versturen van uitnodigingen voor (vaktechnische) bijeenkomsten zoals workshops georganiseerd door Tussen Lek & Linge of een van diens partners en daarmee vergelijkbare bijeenkomsten.

Artikel 4 Persoonsgegevens
Tussen Lek & Linge verwerkt voor zover nodig in het kader van de in artikel 3 genoemde doeleinden gegevens omtrent de naam en de woonplaats van de betrokkene (NW-gegevens) alsmede emailadressen.

Artikel 5 Zorgvuldige omgang met persoonsgegevens
1. Tussen Lek & Linge draagt ervoor zorg dat de persoonsgegevens zorgvuldig en behoorlijk worden verwerkt.
2. Iedere medewerker is verplicht tot naleving van het privacy reglement en tot geheimhouding van de persoonsgegevens.
3. Iedere medewerker heeft enkel toegang tot persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden.

Artikel 6 Verkrijging van persoonsgegevens
1. Tussen Lek & Linge verkrijgt persoonsgegevens van de betrokkene zelf.
2. Indien de persoonsgegevens niet van de betrokkene zelf zijn verkregen noteert Tussen Lek & Linge in haar bestanden van wie de persoonsgegevens zijn verkregen.

Artikel 7 Verstrekken van persoonsgegevens
1. Persoonsgegevens die niet zijn geanonimiseerd worden alleen aan derden verstrekt met ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene, tenzij de verstrekking aan derden noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met betrokkene, om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke onderworpen is of indien het verstrekken noodzakelijk is ter vrijwaring van vitaal belang van betrokkene of noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke of de derde.
2. Tussen Lek & Linge kan, met inachtneming van het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens, de verwerking van persoonsgegevens uitbesteden aan een bewerker.

Artikel 8 Bewaartermijnen
De gegevens worden zolang bewaard als strikt noodzakelijk nodig is voor het voldoen aan de overeengekomen dienstverlening overeenkomstig de overeenkomsten gesloten met de verwerkersverantwoordelijken. Na het beëindigen van de overeenkomst worden alle gegevens ter stond vernietigd. Zodra een eindgebruiker, de opdrachtgever of andere rechthebbende tussentijds verzoekt om verwijdering van de persoonsgegevens dan gebeurt dit zo snel als mogelijk maar uiterlijk binnen de daarvoor gelden wettelijke termijnen gesteld volgens de AVG.

Artikel 9 Recht op verbetering, aanvulling, afscherming en verwijdering
1. De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende verwerkte persoonsgegevens. Inzage blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander.
2. De betrokkene heeft recht om op hem betrekking hebbende persoonsgegevens te verbeteren, te verwijderen, aan te vullen of af te schermen.
3. Een verzoek zoals bedoeld onder 2. bevat de aan te brengen wijzigingen.
4. Tussen Lek & Linge draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van verzoeker.
5. Tussen Lek & Linge bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk in hoeverre Tussen Lek & Linge aan het verzoek voldoet.
6. Tussen Lek & Linge draagt zorg dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

Artikel 10 Recht op verzet
De betrokkene heeft het recht om in verband met zijn persoonlijke omstandigheden verzet aan te tekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Tussen Lek & Linge zal binnen vier weken na ontvangst van het verzet het verwerken van de persoonsgegevens beëindigen en aan de betrokkene opgave doen van de genomen maatregelen.

Artikel 11 Rechtsbescherming
1. Tegen een afwijzing van een verzoek op grond van artikel 9 of 10, kan de betrokkene zich tot de rechtbank wenden met het schriftelijk verzoek Tussen Lek & Linge te bevelen alsnog het verzoek toe te wijzen of het verzet te honoreren.
2. Het verzoekschrift moet worden ingediend binnen zes weken na ontvangst van het antwoord van Tussen Lek & Linge. Indien Tussen Lek & Linge niet binnen de gestelde termijn van vier weken heeft geantwoord, moet het verzoekschrift worden ingediend binnen zes weken na afloop van die termijn.
3. De betrokkene kan zich ook binnen de in lid 2 genoemde termijn wenden tot het College bescherming persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in zijn geschil met Tussen Lek & Linge .

Artikel 12
Dit reglement is te raadplegen op www.bezoeklekenlinge.nl.

Artikel 13
1. Dit reglement treedt in werking per 1 januari 2022. Dit reglement kan worden aangehaald als “Privacyreglement Tussen Lek & Linge’’
2. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Tussen Lek & Linge, kan contact opgenomen worden met Stichting gebiedsmarketing Tussen Lek & Linge, via telefoonnummer 0347 369 911 of e-mail info@bezoeklekenlinge.nl.
3. Tussen Lek & Linge behoudt zich het recht voor dit privacyreglement periodiek te wijzigen en te actualiseren. Het nieuwe privacyreglement is van kracht 14 dagen nadat Tussen Lek & Linge de wijzigingen via haar website bekend heeft gemaakt.

 

Cookies

Algemeen

Tussen Lek & Linge is dé online reisgids voor de Vijfheerenlanden. Hier vind je alle informatie over de bekendste bezienswaardigheden. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens.


Cookieverklaring

Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Functionele cookies: Google Analytics / Universal Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Dit zijn functionele cookies waar geen persoonsgegevens in worden opgeslagen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Graag wijzen wij je ook op de Google Analytics Opt-out Browser Add-on, waarmee je kunt voorkomen dat jouw gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond : Wat zijn cookies? | Cookies verwijderen
Your Online Choices: A guide to online behavioural advertising

De cookieverklaring van cookierecht.nl heeft als bron gediend bij de totstandkoming van dit document. Deze verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Echter, Tussen Lek & Linge is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze verklaring kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.